Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliği 2019 değiştirildi. 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan değişiklik metni ile...

Kamu İhale Genel Tebliği 2019 değiştirildi. 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan değişiklik metni ile fiyat farkı ve yeni fiyat hesaplanması konusunda önemli değişiklikler yapıldı!
Kamu İhale Kurumu müteahhitler tarafından beklenen Kamu İhale Genel Tebliği değişikliğini gerçekleştirdi. İşte beklenen yeni yönetmelik!

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün” ibaresi “Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan süreler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin Hesap Teminat Mektubu standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin Hesap Kefalet Senedi standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (30) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 46.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 50.3.1 inci maddesine bağlı (35) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 9.4 üncü maddesinde yer alan “günler” ibaresine bağlı olarak aşağıda yer alan (11.1) numaralı dipnot, aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 9.5. numaralı madde eklenmiştir.

“11.1 Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili genelge dikkate alınabilir.”

“9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 11.2 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bağlı olarak aşağıda yer alan (12.1) numaralı dipnot eklenmiş, aynı maddeye bağlı (13) numaralı dipnotun son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş 12.1 gün içinde ödenir.”

“12.1 Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise, öngörülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır.”

“Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş [Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise, öngörülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır.] gün içinde ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 12.1 inci maddesinde yer alan “bir günde yapılması gereken iş tutarını” ibaresi “imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 14.2 nci maddesine bağlı (16) numaralı dipnotun (1) numaralı maddesinde yer alan “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” ibaresi eklenmiş, (1) numaralı maddenin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (2) numaralı maddesinde yer alan “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 15 inci maddesine aşağıda yer alan alt maddeler ile bu alt maddelere bağlı dipnotlar eklenmiştir.

“15.4……………………………………………17.1”

“17.1 (1) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise aşağıdaki metne yer verilecektir.

“15.4. Yüklenici aşağıdaki iş kısımlarını bizzat kendisi yapacak olup, bu kısımlar alt yükleniciye yaptırılamaz.

……………..

……………..

……………..”

(2) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımlarının bulunmaması durumunda, madde metnine “15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

“15.5……………………………………………17.2”

“17.2 (1) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar belirlenmesi durumunda, alt yüklenicilere yaptırılacak işler için belirlenen oranlara aşağıdaki metinde yer verilecektir.

“15.5. Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin % ..’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %..’sini geçemez.”

(2) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar belirlenmemesi durumunda, madde metnine “15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 17.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan alt madde ile bu alt maddeye bağlı dipnot eklenmiştir.

“17.1.1…….18.1”

“18.1 (1) Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, idarece sigorta kapsamında değişiklik yapılmasının öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecek ve sigorta kapsamından çıkartılacak riskler belirtilecektir.

“17.1.1 Aşağıdaki risk/riskler sigorta kapsamına dahil değildir.

………”

(2) Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, idarece sigorta kapsamında değişiklik yapılmasının öngörülmemesi halinde madde metnine “17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

Resmi Gazete'de yayımlanan tam metin için tıklayınız

 

PİYASALAR