3 şirket bedelli sermaye artırımı için harekete geçti

Üç şirket, gerçekleşen yönetim kurulu toplantılarında bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı...

3 şirket bedelli sermaye artırımı için harekete geçti

Aralarında iki halka açık şirket bulunan üç şirket, gerçekleşen yönetim kurulu toplantılarında sermayelerini bedelli olarak artırma kararı aldı.

İşte bedelli kararlarına ilişkin detaylar:

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG (#IEYHO)

Işıklar Enerji, 543.595.733 TL değerindeki mevcut sermayesini %120 oranında 656.404.266 TL artırarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltme kararı aldı.

Işıklar Enerji'nin kayıtlı sermaye tavanı ise 1.500.000.000 TL.

Şirketin KAP'a gönderdiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve bağlı ortaklıklarına gerekli yatırımları yapmak üzere:

1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 543.595.733,23 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılan sermayeyi temsil eden 656.404.266,77 TL tutarındaki 1 TL nominal değerli 3.093.341,34 adeti A Grubu nama yazılı, 653.310.925,43 adeti borsada işlem görecek nitelikte B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 656.404.266,77 adet payın ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,

4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, karar vermiştir.

DOĞUSAN BORU SANAYİİ (#DOGUB)

Mevcut sermayesi 30.000.000 TL olan Doğusan Boru yönetimi, yüzde 29 oranında 9.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımına giderek, şirketin kayıtlı sermayesini 39.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL'den 50.000.000.- TL'ye arttırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

1- Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL'den 39.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

2- Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.- TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına;

3- Arttırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL.tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine,

4- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğuna,

5- Yukarıda belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞER FAKTORİNG

Ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL olan Başer Faktoring, sermayesini bedelli olarak 20.000.000 TL artırarak 50.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı.

Şirketlerin seramye artırımlarında bundan sonraki süreçte Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı beklenecek.

Kaynak: Borsadagundem

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.