Yükselen Çelik imtiyazlı pay sahiplerine davet gönderdi

Yükselen Çelik, imtiyazlı pay sahipleri için düzenleyeceği kurul toplantısı için KAP üzerinden açıklama yaptı...

Yükselen Çelik imtiyazlı pay sahiplerine davet gönderdi

Şirket'in imtiyazlı pay sahipleri için düzenleyeceği kurul toplantısı için KAP üzerinden yaptığı bildirideki davet metni aşağıda verilmiştir.

"YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 20.05.2021 TARİHLİ, İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI DAVETİ
Şirketimizin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 20/05/2021 Perşembe günü saat 12:30’da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 
Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
Yapılacak olan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında Yükselen Çelik A.Ş.’nin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 152.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL‘ye yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve 6362 Sayılı SPK’nın 18. Maddesine göre düzenlenen “Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi” Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması hususunun gündemde yer almasına binaen; Türk Ticaret Kanunu’nun 454. madde hükmü gereğince “İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu” yapılmak suretiyle, imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın yapacağı hususi bir toplantıda karar verilmek üzere “İmtiyazlı Pay
Sahipleri Özel Kurulu” nun toplanması gerekmektedir.
Bu nedenle aşağıdaki gündemi görüşmek üzere (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 20/05/2021 tarihinde saat 12:30’da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında (A) Grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (onbeş), (B) Grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir."

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.